Home»Info utile»Acte necesare»Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent următoarele:

▪ cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul-model F.1), completată cu elementele de identificare ale solicitantului și imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului;

▪ plan de situație, elaborat pe suport topografic - vizat de oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie - la scările 1:5000 până la 1:500;

▪ extrasul de Carte funciară (până la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritorială respectivă) pentru imobilele proprietate privată, numai în cazul solicitării certificatului de urbanism pentru înstrăinări;

▪ documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).

(2) Conform Precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism", elementul principal de identificare al imobilului este adresa poștală, completată cu planul topografic sau, după caz, cu alte elemente de identificare menționate în precizările la cerere.

(3) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate, cu excepția prevederilor cuprinse la alin. (1) referitoare la extrasul de Carte funciară.

(4) Pentru emiterea certificatului de urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se interzice solicitarea de către emitent a elaborării prealabile a unei documentații de urbanism pentru imobilul în cauză, precum și a oricăror documentații de definire a scopului solicitării.

(5) Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.